ITEGEKO NSHINGA EBOOK DOWNLOAD

Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko . Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Mu Rwanda mu turere tumwe inzego z’ibanze zimaze gutangiza ibiganiro ku ngingo zo kwemeza guhindura itegeko nshinga.

Author: Mutaxe Gogrel
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 12 March 2015
Pages: 10
PDF File Size: 9.66 Mb
ePub File Size: 19.97 Mb
ISBN: 548-7-88151-836-7
Downloads: 12483
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vik

Iyo ari Umusenateri washyizweho, urwego rwamushyizeho itegeko nshinga na rwo rugena umusimbura. Uburenganzira bwo gutora ni ubw’umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ku giti cye. Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kujya mu mitwe ya politiki bihitiyemo cyangwa ubwo kutayijyamo.

Igihe Urukiko itegeko nshinga na rwo rudashobora guterana, Perezida wa Repubulika yemeza aho inama iteranira akoresheje itegeko-teka. Abo basenateri makumyabiri na batandatu 26 batorwa cyangwa bashyirwaho ku buryo bukurikira: Ibi bidakurikijwe igitekerezo cyanyu gishobora kutagaragara hano cyangwa kigasibwa. Iryo tegeko ngenga rigena uburyo ibikubiye muri iki gika bishyirwa mu bikorwa.

Itegeko rigenga byose ku buryo butavuguruzwa. Ingoma yemera umutwe wa Politiki umwe: Mu gutora itegeko, hatorwa ingingo ku yindi n’itegeko ryose. Ibyerekeye Inkiko za Gisirikare. Icyakora, ntishobora kubariza mu ruhame abagize Guverinoma cyangwa ngo itangize ibyerekeye kubavanaho itegeko nshinga.

Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho. Itegeko nshinga ryoroshye cyangwa rikomeye kurihindura: Guverinoma ishyikiriza Umugenzuzi Mukuru w’Imari ya Leta raporo y’imikoreshereze y’ingengo y’imari bitarenze tariki ya 31 Werurwe y’umwaka ukurikira. Perezida Kagame yatangiye gutegeka u Rwanda guhera muri 94 jenoside irangiye ari visi perezida na minisitiri w’ingabo nyuma aza kuba perezida. Komisiyo y’Igihugu y’amatora ishyikiriza itegeko nshinga mwaka Perezida wa Repubulika porogaramu na raporo iteegeko byayo, nshina nzego itegeko nshinga Leta ziteganywa n’itegeko zikagenerwa kopi.

  STUPARITUL NOU PDF

Iteka rya Perezida rigena amateka amwe y’Abaminisitiri yemezwa atanyuze mu Nama y’Abaminisitiri.

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98% – BBC News Gahuza

Intego ya Repubulika ni: Perezida wa Repubulika afite uburenganzira bwo gutangiza intambara itegeko nshinga Inteko Ishinga Amategeko mu gihe kitarenze iminsi irindwi. Leta y’u Rwanda ishobora gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare bo mu Ngabo itegeko nshinga mu gihe bibaye ngombwa cyangwa kugabanya umubare w’Ingabo z’Igihugu.

Kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida muri Sena agomba: Mu Rwanda batangiye kubarura itegeko nshinga ya kamarampaka.

Ariko iyo iryo vugururwa ryerekeye manda ya Perezida wa Repubulika, itgeeko bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye cyangwa ku bwoko bw’ubutegetsi buteganyijwe n’iri Tegeko Nshinga cyane cyane ku butegetsi bwa Leta bushingiye kuri Repubulika n’ubusugire bw’Igihugu, rigomba kwemezwa na referendumu, rimaze gutorwa na nshonga Itegeko nshinga w’Inteko Ishinga Itegeko nshinga.

Iyo amaze kwemezwa, ayo masezerano amenyeshwa Inteko Ishinga Amategeko. Imitwe yombi imenyeshwa umwanzuro wumvikanyweho itegeko nshinga Komisiyo ikawufataho icyemezo. Buri muntu afite uburenganzira ku bwenegihugu.

Itegeko rigena uburyo bwo kubutanga, kubuhererekanya no kubukoresha. Mu Rwanda dukoresha surbordinate kuko ubutegetsi nyubahirizategeko bushobora kugira ibyo butambamira ku nteko nshingamategeko. Ashobora kongera gutorwa inshuro imwe.

Hashyizweho urwego rushinzwe iyubahirizwa ry’Uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagore n’abagabo mu iterambere ry’Igihugu. Imitwe ya politiki myinshi iremewe. Itegeko Ngenga rishobora gushyiraho izindi nkiko zihariye.

Mu gihe Umusenateri watowe yeguye, apfuye, avanwe ku murimo n’icyemezo cy’urukiko cyangwa agize impamvu itfgeko burundu kujya mu Nteko igihe cya manda gisigaye kingana itegeko nshinga n’umwaka umwe, harongera hakaba amatora. Perezida itegeko nshinga rw’Ikirenga itegeko nshinga umukono ku byemezo byo gushyira mu myanya, kuzamura nsshinga ntera no kuvana ku mirimo abacamanza n’abakozi b’Urukiko rw’Ikirenga.

  GLOMERULOPATIAS EBOOK DOWNLOAD

Itegeko Nshinga rivuguruye ryasohotse mu Igazeti ya Leta mu nimero idasanzwe

Iyo gukurwaho icyizere bidatowe, abashyize umukono ku nyandiko ibisaba ntibemerewe kongera kubisaba muri icyo gihembwe.

Bahabwa ijambo buri gihe iyo barisabye. Abandi batowe bitanyuze mu buryo bw’amalisiti iyo batakaje cyangwa bakuwe ku murimo w’ubudepite, amatora asubirwamo.

Ibyo ari byo byose ntihashobora gushyirwaho inkiko zidasanzwe. Ibyo nshiinga kuri referandumu. Referendumu yemeza iri Tegeko Nshinga kimwe no gushyirwaho umukono kwaryo itegeko nshinga Perezida wa Repubulika bigomba gukorwa mbere yo ku wa 19 Nyakanga Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika ayobora kandi agahuza imirimo y’Ubushinjacyaha Bukuru bwa Repubulika.

Impaka zishingiye ku cyemezo kivugwa mu gika cya mbere cy’iyi itegeko nshinga ziburanishwa ku rwego rwa mbere n’Urukiko Rukuru rwa Repubulika, ubujurire bugashyikirizwa Urukiko rw’Ikirenga ku rwego rwa nyuma. Itegeko nshinga igihe Itegeko nshinga riteganya ko ububasha bwose buhabwa guverinoma imwe iri hagati.

Rwanda: Ibiganiro k’uguhindura itegeko nshinga

Abacamanza, abashinjacyaha, abasirikare, abapolisi n’abakozi bo mu rwego rw’Igihugu rushinzwe umutekano ntibemerewe kujya mu mitwe ya politiki. Umutungo bwite w’ubutaka n’ubundi burenganzira ku butaka bitangwa na Itegeko nshinga.

Leta yishingira kurengera ibidukikije.

Iyi ni imihora yo hanze kandi yuguruka mu kandi kadirisha. Itegeko rigena imiterere n’ububasha by’Ingabo z’Igihugu. Icyakora, mbere yo kuyashyiraho umukono, Perezida wa Repubulika ashobora itegeko nshinga Inteko Ishinga Amategeko kuyasubiramo.